Verder naar de inhoud

Gegevensbescherming

Het doet ons genoegen dat u belangstelling voor onze onderneming heeft.

Gegevensbescherming heeft bijzonder hoge prioriteit voor de directie van JACKON Insulation GmbH. Gebruik van de website van JACKON Insulation GmbH is in principe mogelijk zonder invoer van persoonsgegevens. Indien een betrokkene via onze website gebruik wil maken van specifieke diensten, zou verwerking van persoonsgegevens echter noodzakelijk kunnen worden. Als verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrond bestaat voor een dergelijke verwerking, dan zullen wij in het algemeen de betrokkene om toestemming vragen.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene vindt altijd plaats in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en conform de landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming die gelden voor JACKON Insulation GmbH. Door middel van deze privacyverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over de wijze, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Verder worden betrokkenen door middel van deze privacyverklaring gewezen op de rechten die hen toekomen.

JACKON Insulation GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo compleet mogelijke bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen er bij online gegevensoverdracht in principe veiligheidslekken ontstaan, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Derhalve staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens ook langs alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Begripsbepalingen

De privacyverklaring van JACKON Insulation GmbH berust op de terminologie die door de Europese wet- en regelgevende instanties is gebruikt bij het uitvaardigen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen, willen we vooraf de gebruikte terminologie toelichten.

In deze privacyverklaring maken wij onder andere gebruik van de volgende begrippen:

 a)           Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: 'de betrokkene'). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 b) Betrokkene

Een betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens verwerkt worden door de verwerkingsverantwoordelijke.

 c)           Verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 d) Beperken van de verwerking

Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 g) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 h) Verwerker

 Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 i) Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

 j) Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 k) Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene, waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, overige wetgeving inzake gegevensbescherming die geldt in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

 

JACKON Insulation GmbH

Ritzlebener Straße 1

39619 Arendsee OT. Mechau

Duitsland

Tel.: +49-39036-960-0

E-mail: info@jackodur.com

Website: www.jackon-insulation.com

3. Naam en adres van de functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Mark Plate

JACKON Insulation GmbH

Ritzlebener Straße 1

39619 Arendsee OT. Mechau

Duitsland

Tel.: +49-39036-960-183

E-mail: mark.plate@jackodur.com

Website: www.jackon-insulation.com

Iedere betrokkene kan zich met alle vragen en opmerkingen inzake gegevensbescherming te allen tijde rechtstreeks wenden tot onze functionaris voor de gegevensbescherming.

4. Cookies

De websites van JACKON Insulation GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem kunnen worden geplaatst en opslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. De meeste cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode van het cookie. Deze bestaat uit reeks tekens waarmee websites en servers worden gekoppeld aan de browser waarin het cookie wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de browser van de betrokkene onderscheiden van andere browsers die andere cookies opslaan. Via de unieke cookie-ID kan een bepaalde browser herkend en geïdentificeerd worden.

Door het gebruik van cookies kan JACKON Insulation GmbH de gebruikers van deze website gebruikersvriendelijke diensten aanbieden, die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden ten behoeve van de gebruiker. Zoals vermeld, bieden cookies ons de mogelijkheid om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website te vereenvoudigen voor de gebruikers. De gebruiker van een website die cookies gebruikt hoeft dan bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat deze zijn overgenomen door de website en het cookie dat op het computersysteem van de gebruiker is geplaatst. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelwagentje in de webshop. Met behulp van een cookie onthoudt de webshop het artikel, dat een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen met behulp van een desbetreffende instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Verder kunnen al geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of ander softwareprogramma worden gewist. Dit is mogelijk bij alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies deactiveert in de gebruikte internetbrowser, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website in volle omvang gebruikt worden.

5. Registratie van algemene gegevens en informatie

De website van JACKON Insulation GmbH registreert telkens wanneer de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem wordt bezocht een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in het logbestand van de server. Daarbij kunnen (1) de gebruikte browsertypen en versies, (2) het besturingssysteem van de computer die toegang krijgt, (3) de website van waaraf een computer toegang krijgt tot onze website (een zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een computer die toegang krijgt naar onze website worden geleid, (5) datum en tijdstip van de toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het systeem dat toegang krijgt en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie geregistreerd worden, die dienen om risico's in geval van aanvallen op onze IT-systemen af te weren.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt JACKON Insulation GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is echter nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de techniek van onze website te waarborgen en (4) om in geval van een cyberaanval de rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafvervolging. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door JACKON Insulation GmbH daarom enerzijds statistisch geanalyseerd en anderzijds gebruikt om de gegevensbescherming en -veiligheid in onze onderneming te vergroten, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonsgegevens die door een betrokkene zijn vermeld, bewaard.

6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens daarbij aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, blijkt uit de desbetreffende invoersjabloon die gebruikt wordt voor de registratie. De persoonsgegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik bij de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de persoonsgegevens doorgeven aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienst, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend voor interne toepassingen die aan de verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden toegerekend, zal gebruiken.

Door registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden verder het IP-adres dat door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokkene is verstrekt, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat alleen op deze manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens het zo nodig mogelijk maken om begane misdrijven op te lossen. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor het beveiligen van de verwerkingsverantwoordelijke. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, voor zover er geen wettelijke plicht voor doorgifte bestaat of de doorgifte plaatsvindt in het kader van strafvervolging.

De registratie van de betrokkene met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens heeft voor de verwerkingsverantwoordelijke als doel de betrokkene bepaalde inhoud of prestaties aan te bieden die op grond van de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen hebben de mogelijkheid om de bij de registratie vermelde persoonsgegevens te allen tijde te laten verwijderen uit het gegevensbestand van de verwerkingsverantwoordelijke.

Desgevraagd zal de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde aan iedere betrokkene informatie verstrekken over welke persoonsgegevens van de betrokkene zijn opgeslagen. Verder zal de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of instructie van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaringsverplichtingen. Alle werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn in dit verband als contactpersonen beschikbaar voor de betrokkene.

7. Abonnement op onze newsletter

Op de website JACKON Insulation GmbH wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich op de newsletter van onze onderneming te abonneren. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de newsletter aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, blijkt uit de hiervoor gebruikte invoersjabloon.

JACKON Insulation GmbH informeert haar klanten en zakenpartners met regelmatige tussenpozen via een newsletter over aanbiedingen van de onderneming. De newsletter van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, wanneer (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich registreert voor toezending van de newsletter. Om wettelijke redenen wordt voor de toezending van de newsletter eenmalig een bevestigingsmail in het kader van de dubbele inschrijvingsprocedure (dubbel opt-in) gestuurd aan het door de betrokkene ingevoerde e-mailadres. Deze bevestigingsmail dient ter controle of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de newsletter.

Bij het aanmelden voor de newsletter slaan we verder het door de internetserviceprovider (ISP) verstrekte IP-adres van het computersysteem op, dat op het tijdstip van aanmelding door de betrokkene werd gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen bewijzen en dient derhalve de rechtszekerheid van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een aanmelding voor de newsletter worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van onze newsletter. Verder kunnen abonnees van de newsletters per e-mail worden geïnformeerd, indien dit voor de exploitatie van de newsletterservice of een registratie in samenhang daarmee noodzakelijk is, zoals het geval kan zijn bij veranderingen in het newsletteraanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Persoonsgegevens die in het kader van de newsletterservice worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkene kan het abonnement op onze newsletter te allen tijde opzeggen. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de toezending van de newsletter heeft verleend, kan op elk gewenst moment worden ingetrokken. In elke newsletter bevindt zich een link ten behoeve van de intrekking van de toestemming. Verder bestaat te allen tijde de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke direct af te melden voor de verzending van de newsletter, of om dit op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke mee te delen.

8. Newslettertracking

De newsletters van JACKON Insulation GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die wordt ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden, om registratie in een logbestand en analyse daarvan mogelijk te maken. Daardoor kan een statistische beoordeling van het succes of het falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde trackingpixel kan JACKON Insulation GmbH herkennen of en wanneer een e-mail van een betrokkene geopend is en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn aangeklikt.

Dergelijke persoonsgegevens die verzameld zijn via de trackingpixels in de newsletters worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de toezending van newsletters te optimaliseren en de inhoud van toekomstige newsletters nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht de toestemmingsverklaring die in dit verband afzonderlijk is afgegeven via de dubbele inschrijvingsprocedure te herroepen. Het herroeping worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke gewist. Afmelden voor de ontvangst van de newsletter wordt door JACKON Insulation GmbH automatisch als een intrekking beschouwd.

9. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website JACKON Insulation GmbH gegevens die het mogelijk maken om snel elektronisch contact op te nemen met onze onderneming en rechtstreeks met ons te communiceren, waartoe onder andere een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres) behoort. Indien een betrokkene per e-mail of door middel van een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene zijn doorgegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke worden opgeslagen ten behoeve van verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

10. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkene en slaat deze slechts op voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te realiseren, of indien dit door de Europese wet- en regelgevende instantie of een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, voorzien is.

Valt het opslagdoel weg of verstrijkt een door de Europese wet- en regelgevende instantie of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn, dan worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

11. Rechten van de betrokkene

 a) Recht op bevestiging

Iedere betrokkene heeft het door de Europese wet- en regelgevende instantie verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verlangen of de hem betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Mocht een betrokkene gebruik willen maken van dit bevestigingsrecht, dan kan hij zich hiervoor te allen tijde wenden tot een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

 b) Recht op informatie

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wet- en regelgevende instantie verleende recht om te allen tijde gratis informatie van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen. Verder heeft de Europese wet- en regelgevingsinstantie aan de betrokkene informatieverstrekking over de volgende gegevens toegestaan:

de verwerkingsdoeleinden

de betrokken categorieën van persoonsgegevens

de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

 indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen

 dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken

dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Verder heeft de betrokkene een recht om inzage te verkrijgen van de informatie of de persoonsgegevens die worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen inzake de doorgifte.

Mocht een betrokkene gebruik willen maken van dit recht van inzage, dan kan hij zich hiervoor te allen tijde wenden tot een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

 c) Recht op rectificatie

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wet- en regelgevende instantie verleende recht om onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen van de verwerkingsverantwoordelijke. Verder heeft de betrokkene, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Mocht een betrokkene gebruik willen maken van dit recht op rectificatie, dan kan hij zich hiervoor te allen tijde wenden tot een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

 d) Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid')

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wet- en regelgevende instantie verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat deze zonder onredelijke vertraging de hem betreffende persoonsgegevens wist, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is en de verwerking niet vereist is:

de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG;

de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

Indien een van de bovengenoemde gronden aanwezig is en een betrokkene wissing van persoonsgegevens die bij JACKON Insulation GmbH zijn opgeslagen wil bewerkstelligen, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. De werknemer van JACKON Insulation GmbH zal bewerkstelligen dat het verzoek tot wissing onverwijld wordt nagekomen.

 

Wanneer de persoonsgegevens door JACKON Insulation GmbH openbaar zijn gemaakt en onze onderneming overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt JACKON Insulation GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet vereist is. De werknemer van JACKON Insulation GmbH zal in het individuele geval de noodzakelijke maatregelen nemen.

 e) Recht op beperking van de verwerking

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wet- en regelgevende instantie verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te eisen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien een van de bovengenoemde voorwaarden aanwezig is en een betrokkene beperking van de verwerking van persoonsgegevens die bij JACKON Insulation GmbH zijn opgeslagen, wil eisen, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. De werknemer van JACKON Insulation GmbH zal in de beperking van de verwerking bewerkstelligen.

 f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wet- en regelgevende instantie verleende recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

 Verder heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van art. 20, lid 1 AVG het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

 Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot een werknemer van JACKON Insulation GmbH.

 g) Recht van bezwaar

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wet- en regelgevende instantie verleende recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder punt e) of f) AVG, van artikel 6, lid 1 AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

JACKON Insulation GmbH staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer JACKON Insulation GmbH persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bij JACKON Insulation GmbH bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, dan zal JACKON Insulation GmbH de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, wanneer deze bij JACKON Insulation GmbH met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich direct tot iedere werknemer van JACKON Insulation GmbH of een andere werknemer wenden. Voorts staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wet- en regelgevende instantie verleende recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, voor zover dit besluit (1) niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke; of (2) niet is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of (3) niet berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke of (2) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft JACKON Insulation GmbH passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Mocht de betrokkene gebruik willen maken van rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming, dan kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

 i) Recht op intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wet- en regelgevende instantie verleende recht, de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Mocht de betrokkene gebruik willen maken van zijn recht op intrekking van de toestemming, dan kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

12. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is in het bijzonder het geval wanneer een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een formulier dat op de website staat, aan de verwerkingsverantwoordelijke toezendt. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verzonden gegevens ten behoeve van de afhandeling van de arbeidsrelatie opgeslagen met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de bekendmaking van het afwijzingsbesluit automatisch gewist, voor zover de wissing niet in strijd is met overige rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Overige rechtmatige belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (Duitse algemene wet inzake gelijke behandeling, AGG).

13. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet geëxploiteerd ontmoetingspunt, een online community, dat/die gebruikers gewoonlijk de mogelijkheid biedt om onderling te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen en biedt de internetgemeenschap de mogelijkheid om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Facebook biedt gebruikers van dit sociale netwerk onder andere de mogelijkheid om een privéprofiel aan te maken, foto's te uploaden of contact te maken via vriendschapsverzoeken.

De exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Wanneer een betrokkene buiten de VS of Canada woonachtig is, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Telkens wanneer een van individuele pagina's van deze website wordt bezocht die door de verwerkingsverantwoordelijke worden geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook-componenten geactiveerd om een weergave van de betreffende Facebook-component te downloaden van Facebook. Een totaal overzicht van alle Facebook plug-ins is te vinden op developers.facebook.com/docs/plugins/. In het kader van dit technische procedé ontvangt Facebook informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien die betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de totale duur van het betreffende verblijf op onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook gekoppeld aan het desbetreffende Facebook-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een Facebook-button die op onze website is geïntegreerd, aanklikt, bijvoorbeeld de 'Vind ik leuk'-knop, of indien de betrokkene een opmerking plaatst, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.

Via de Facebook-component ontvangt Facebook altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment dat hij onze website bezoekt tegelijk ook bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene de Facebook-component al dan niet aanklikt. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook niet wenst, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Facebook-account alvorens onze website te bezoeken.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeschermingsbeleid, dat vinden is op de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Bovendien zijn er aanvullende applicaties verkrijgbaar die het mogelijk maken de gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene gebruikt worden om gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

14. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de Google+ interface geïntegreerd als component. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet geëxploiteerd ontmoetingspunt, een online community, dat/die gebruikers gewoonlijk de mogelijkheid biedt om onderling te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen en biedt de internetgemeenschap de mogelijkheid om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Google+ biedt gebruikers van dit sociale netwerk onder andere de mogelijkheid om een privéprofiel aan te maken, foto's te uploaden of contact te maken via vriendschapsverzoeken.

De exploitant van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van individuele pagina’s van deze website wordt bezocht die door de verwerkingsverantwoordelijke worden geëxploiteerd en waarop een Google+ interface is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google+ interface geactiveerd om een weergave van de betreffende Google+ interface te downloaden van Google. In het kader van dit technische procedé ontvangt Google informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Nadere informatie over Google+ is te vinden op developers.google.com/+/.

Indien die betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de totale duur van het betreffende verblijf op onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Google+ interface verzameld en door Google gekoppeld aan het desbetreffende Google+-account van de betrokkene.

Indien de betrokkene een Google+-button die op onze website is geïntegreerd, aanklikt en daarmee een Google+ aanbeveling afgeeft, koppelt Google deze informatie aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze publiek toegankelijk, in overeenstemming met de bepalingen hieromtrent, welke door de betrokkene geaccepteerd zijn. Een Google+1-aanbeveling die door de betrokkene wordt gegeven op deze website, wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de hierin geplaatste foto, in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in samenhang met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Verder is Google in staat het bezoek aan de website te koppelen aan andere bij Google opgeslagen persoonsgegevens. Voorts registreert Google deze persoonsgegevens met als doel de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Via de Google+ interface ontvangt Google altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment dat hij onze website bezoekt, tegelijk ook bij de Google+ interface is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene de Google+ interface al dan niet aanklikt.

Indien de betrokkene de overdracht van persoonsgegevens aan Google niet wenst, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Google+-account alvorens onze website te bezoeken.

Nadere informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Verdere aanwijzingen van Google met betrekking tot de Google+1-interface zijn te vinden op developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van Google-AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een advertentiedienst voor internetreclame, die de adverteerder toestaat om advertenties in de zoekmachineresultaten van zowel Google als in het Google-advertentienetwerk te plaatsen. Google AdWords biedt een adverteerder de mogelijkheid om vooraf bepaalde sleutelwoorden vast te stellen; met behulp hiervan wordt een advertentie dan in de zoekmachineresultaten van Google weergegeven, maar uitsluitend wanneer de gebruiker een op grond van het sleutelwoord relevant zoekresultaat oproept met de zoekmachine. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en met inachtneming van de vooraf vastgestelde sleutelwoorden verdeeld naar websites die relevant zijn voor het thema.

De exploitant van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is reclame maken voor onze website door het tonen van interesserelevante reclame op de websites van derde ondernemingen en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google, en het tonen van reclame van anderen op onze website.

Indien een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt op het IT-systeem van de betrokkene een zogenaamd conversiecookie geplaatst door Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt voor identificatie van de betrokkene. Als het cookie nog niet verlopen is, wordt het conversiecookie gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje, op onze website zijn bezocht. Dankzij het conversiecookie kunnen zowel wijzelf als Google nagaan of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze website is terechtgekomen, omzet heeft gegenereerd, dus een aankoop heeft gedaan of deze afgebroken heeft.

De gegevens en informatie die worden verzameld door middel van het conversiecookie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te genereren. Deze bezoekersstatistieken worden door ons dan weer gebruikt om het totale aantal gebruikers te berekenen die via AdWords-advertenties naar ons zijn doorgestuurd, dus om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te berekenen en onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch onze onderneming, noch andere advertentieklanten van Google-AdWords krijgen informatie van Google, waarmee de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

Door middel van het conversiecookie worden persoonsgegevens - bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte websites - opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden derhalve persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding waarvan de betrokkene gebruik maakt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze persoonsgegevens die via het technische procedé zijn verzameld in bepaalde gevallen door aan derden.

Zoals hierboven reeds vermeld, kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen met behulp van een desbetreffende instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zal ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google AdWords is geplaatst te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de interessegerelateerde reclame door Google. Hiertoe moet de betrokkene vanuit elke browser waarvan hij gebruikt maakt de link www.google.de/settings/ads aanklikken en daar de gewenste instellingen aanpassen.

Nadere informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

16. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van Instagram

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die als een audiovisueel platform kan worden aangemerkt en gebruikers de mogelijkheid biedt om foto's en video's te delen en die bovendien verspreiding van dergelijke gegevens naar andere sociale netwerken mogelijk maakt.

De exploitant van de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Telkens wanneer een van individuele pagina's van deze website wordt bezocht die door de verwerkingsverantwoordelijke worden geëxploiteerd en waarop een Instagram-component (Insta-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Instagram-componenten geactiveerd om een weergave van de betreffende Instagram-component te downloaden van Instagram. In het kader van dit technische procedé ontvangt Instagram informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien die betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de totale duur van het betreffende verblijf op onze website, welke concrete subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram gekoppeld aan het desbetreffende Instagram-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Instagram-buttons gebruikt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Via de Instagram-component ontvangt Instagram altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment dat hij onze website bezoekt tegelijk ook bij Instagram is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene de Instagram-component al dan niet aanklikt. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van informatie aan Instagram niet wenst, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Instagram account alvorens onze website te bezoeken.

Nadere informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Instagram zijn te vinden op help.instagram.com/155833707900388 en www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van LinkedIn

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een online sociaal netwerk, waarmee de gebruiker kan 'connecten' met bestaande zakelijke contacten en dat het aanknopen van nieuwe businesscontacten mogelijk maakt. Ruim 400 miljoen geregistreerde personen in meer dan 200 landen maken gebruik van LinkedIn. Daarmee is LinkedIn op dit moment het grootste platform voor businesscontacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De exploitant van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland is verantwoordelijk voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS.

Bij elk individueel bezoek aan onze website, die is voorzien van een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een weergave van de betreffende component van LinkedIn downloadt. Nadere informatie met betrekking tot de LinkedIn plug-ins is te vinden op developer.linkedin.com/plugins. In het kader van dit technische procedé ontvangt LinkedIn informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

 

Indien die betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de totale duur van het betreffende verblijf op onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de LinkedIn-component verzameld en door LinkedIn gekoppeld aan het desbetreffende LinkedIn-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een LinkedIn-button die op onze website is geïntegreerd, aanklikt, koppelt LinkedIn deze informatie aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.

Via de LinkedIn-component ontvangt LinkedIn altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment dat hij onze website bezoekt tegelijk ook bij LinkedIn is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene de LinkedIn-component al dan niet aanklikt. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van informatie aan LinkedIn niet wenst, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn LinkedIn-account alvorens onze website te bezoeken.

Op www.linkedin.com/psettings/guest-controls biedt LinkedIn de mogelijkheid om e-mails, SMS-berichten en doelgerichte advertenties uit te schakelen en advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt verder gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Op www.linkedin.com/legal/cookie-policy kunnen dergelijke cookies worden afgewezen. De geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van LinkedIn zijn te vinden op www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het Cookie-beleid van LinkedIn is te vinden op www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van Pinterest

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet geëxploiteerd ontmoetingspunt, een online community, dat/die gebruikers gewoonlijk de mogelijkheid biedt om onderling te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen en biedt de internetgemeenschap de mogelijkheid om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Pinterest biedt de gebruikers van dit sociale netwerk onder andere de mogelijkheid om fotocollecties en individuele foto's plus beschrijvingen te publiceren op virtuele prikborden, die weer door andere gebruikers gedeeld (het zogenaamde 'repinnen') of aanbevolen kunnen worden.

De exploitant van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van individuele pagina’s van deze website wordt bezocht die door de verwerkingsverantwoordelijke worden geëxploiteerd en waarop een Pinterest-component (Pinterest plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Pinterest-componenten geactiveerd om een weergave van de betreffende Pinterest-component te downloaden van Pinterest. Nadere informatie over Pinterest is te vinden op pinterest.com. In het kader van dit technische procedé ontvangt Pinterest informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien die betrokkene tegelijkertijd bij Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de totale duur van het betreffende verblijf op onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Pinterest-component verzameld en door Pinterest gekoppeld aan het desbetreffende Pinterest-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een Pinterest-button die op onze website is geïntegreerd, aanklikt, koppelt Pinterest deze informatie aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.

Via de Pinterest-component ontvangt Pinterest altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment dat hij onze website bezoekt tegelijk ook bij Pinterest is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene de Pinterest-component al dan niet aanklikt. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van informatie aan Pinterest niet wenst, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Pinterest-account alvorens onze website te bezoeken.

Het door Pinterest gepubliceerde gegevensbeschermingsbeleid, dat vinden is op about.pinterest.com/privacy-policy, geeft uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Pinterest.

19. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst, waarop de gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 140 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, dus ook voor personen die niet bij Twitter zijn aangemeld. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde followers van de betreffende gebruiker. Followers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder maakt Twitter via hashtags, links of retweets het mogelijk om een breed publiek te bereiken.

De exploitant van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van individuele pagina's van deze website wordt bezocht die door de verwerkingsverantwoordelijke worden geëxploiteerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-componenten geactiveerd om een weergave van de betreffende Twitter-component te downloaden van Twitter. Nadere informatie over de Twitter-buttons is te vinden op about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van dit technische procedé ontvangt Twitter informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is onze gebruikers de mogelijkheid te bieden de inhoud van deze website verder te verspreiden, deze website meer bekendheid te geven in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien die betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de totale duur van het betreffende verblijf op onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter gekoppeld aan het desbetreffende Twitter-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons gebruikt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Via de Twitter-component ontvangt Twitter altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment dat hij onze website bezoekt tegelijk ook bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene de Twitter-component al dan niet aanklikt. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter niet wenst, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Twitter-account alvorens onze website te bezoeken.

De geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Twitter zijn te vinden op twitter.com/privacy.

20. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van Xing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een online sociaal netwerk, waarmee de gebruiker kan 'connecten' met bestaande zakelijke contacten en dat het aanknopen van nieuwe businesscontacten mogelijk maakt. Individuele gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel creëren. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld een ondernemingsprofiel creëren of vacatures publiceren op Xing.

De exploitant van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van individuele pagina’s van deze website wordt bezocht die door de verwerkingsverantwoordelijke worden geëxploiteerd en waarop een Xing-component (Xing plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Xing-componenten geactiveerd om een weergave van de betreffende Xing-component te downloaden van Xing. Nadere informatie met betrekking tot de Xing plug-ins is te vinden op dev.xing.com/plugins. In het kader van dit technische procedé ontvangt Xing informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien die betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en tijdens de totale duur van het betreffende verblijf op onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Xing-component verzameld en door Xing gekoppeld aan het desbetreffende Xing-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een Xing-button aanklikt die op onze website is geïntegreerd, bijvoorbeeld de 'Share'-button, koppelt Xing deze informatie aan het persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.

Via de Xing-component ontvangt Xing altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment dat hij onze website bezoekt tegelijk ook bij Xing is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene de Xing-component al dan niet aanklikt. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van informatie aan Xing niet wenst, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Xing-account alvorens onze website te bezoeken.

De door Xing gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die vinden zijn op www.xing.com/privacy, geven uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Xing. Verder heeft Xing op www.xing.com/app/share een privacyverklaring voor de XING Share-button gepubliceerd.

21. Bepalingen inzake gegevensbescherming bij toepassing en gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een online videoportal, dat video-publishers de mogelijkheid biedt om gratis videoclips te plaatsen en het voor andere gebruikers mogelijk maakt om deze eveneens gratis te bekijken, te beoordelen en er commentaar op te leveren. YouTube staat de publicatie van allerlei soorten video's toe; vandaar dat op het online portal zowel complete films en tv-programma's, maar ook muziekvideo's, trailers en door gebruikers zelf gemaakte video's te vinden zijn.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van individuele pagina's van deze website wordt bezocht die door de verwerkingsverantwoordelijke worden geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-componenten geactiveerd om een weergave van de betreffende YouTube-component te downloaden van YouTube. Nadere informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische procedé ontvangen YouTube en Google informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube door het bezoeken van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en gekoppeld aan het desbetreffende YouTube-account van de betrokkene.

Via de YouTube-component ontvangen YouTube en Google altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment dat hij onze website bezoekt tegelijk ook bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of de betrokkene de YouTube-video al dan niet aanklikt. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van informatie aan YouTube en Google niet wenst, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn YouTube-account alvorens onze website te bezoeken.

De door YouTube gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die vinden zijn op www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

22. Inzet van Matomo

Op basis van ons gerechtvaardigd belang in de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden volgens art. 6 lid 1 f AVG worden gegevens verzameld en opgeslagen. Daarbij maakt deze internetpagina gebruik van de web-analysesoftware Matomo (www.matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland ('Matomo'). Op basis van deze gegevens kunnen voor hetzelfde doeleinde gepseudonimiseerde gebruiksprofielen samengesteld en geanalyseerd worden.

Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de bezoeker aan onze pagina worden opgeslagen. Aan de hand van deze cookies kan onder andere de internetbrowser herkend worden. De met de Matomo-technologie verzamelde gegevens (inclusief het gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

De door de cookies gegenereerde informatie in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze internetpagina persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem.

Indien u niet akkoord gaat met de opslag en verwerking van deze gegevens uit uw bezoek, kunt u uw toestemming op elk tijdstip per muisklik herroepen. In dat geval wordt in uw browser een zogenaamd opt-out-cookie opgeslagen. Dit heeft tot gevolg dat Matomo geen enkele sessie-informatie verzamelt. Wij willen u er wel op wijzen dat de volledige verwijdering van uw cookies ertoe kan leiden dat ook het opt-out-cookie verwijderd wordt en eventueel opnieuw moet worden geactiveerd.

23. Rechtsgrond voor de verwerking

Art. 6, lid 1, punt a) AVG dient voor onze onderneming als rechtsgrond voor de verwerkingsactiviteiten, waarbij we toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het leveren van goederen of het verlenen van overige diensten of tegenprestaties, dan berust de verwerking op art. 6, lid 1, punt b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn om vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen, zoals in geval van aanvragen in verband met onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, dan berust de verwerking op art. 6, lid 1, punt c) AVG. In zeldzame gevallen zou verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn, wanneer een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en vervolgens zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens en andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derden moeten worden doorgegeven. In dat geval zou de verwerking berusten op art. 6, lid 1, punt d) AVG. En ten slotte zouden verwerkingsactiviteiten kunnen berusten op art. 6, lid 1, punt f) AVG. Op deze rechtsgrond zijn verwerkingsactiviteiten gebaseerd die onder geen van de voornoemde rechtsgronden vallen, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen. Wij mogen dergelijke verwerkingsactiviteiten specifiek uitvoeren, omdat ze door de Europese wetgever apart genoemd worden. Deze was de mening toegedaan dat er sprake zou kunnen zijn van een gerechtvaardigd belang wanneer de persoon in kwestie een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, tweede volzin AVG).

24. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden behartigd

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op art. 6, lid 1, punt f) AVG, is ons gerechtvaardigde belang de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

25. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de te eniger tijd geldende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de gegevens routinematig gewist, indien ze niet meer nodig zijn voor de nakoming van de overeenkomst of vanwege precontractuele verplichtingen.

26. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van de persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van een overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet-verstrekken van de persoonsgegevens

We informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk voorgeschreven is (bijvoorbeeld fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele afspraken (bijv. gegevens van de medecontractant). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens ter beschikking stelt die daarna door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer onze onderneming een overeenkomst met hem sluit. Indien de persoonsgegevens niet verstrekt worden, zou dit tot gevolg hebben, dat de overeenkomst met de betrokkene niet zou kunnen worden gesloten. Alvorens de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene zich tot een van onze werknemers wenden. Onze werknemer informeert de betrokkene in elk specifiek geval of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of noodzakelijk is om de overeenkomst te sluiten, of er een plicht bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken, en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

27. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijke onderneming zien wij af van geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

 

Jouw project onder #qboard